top of page

Vaikų vasaros stovyklos "Marius dojo komanda 2024"

Trakų raj.

  Asociacija “Marius dojo” (toliau - klubas), atstovaujamas trenerio Mariaus Paškevičiaus,  veikiančio pagal klubo įstatus, ir  

atstovaujantis

interesus (toliau – Klientas), sudarėme šią sutartį.


I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

 STOVYKLA

 

                  1. Stovyklos mokestis ir trukmė:

        1.1.   mokestis už dalyvaujančio vaiko stovykloje apgyvendinimą, maitinimą, sporto bazių nuomą, ugdomąjį procesą yra 290 eur. Mokestis yra nekintamas nuo stovyklos pradžios iki pabaigos, kurios trukmė, laikas ir vieta yra nurodyti sutarties punkte 1.3.

       1.2.    taikoma 10 eur. nuolaida stovyklos mokesčiui, vienos šeimos vaikams dalyvaujantiems stovykloje (broliai ar seserys moka po 280 eur.).

       1.3.    stovykla vyks „Ąžuolynės sodyba“ Krakės vienkiemis, Aukštadvario sen, Trakų r., nuo 2024 m. birželio 26d. iki 2023 m. birželio 30 d.

 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Klubas įsipareigoja:

  

2.1. organizuoti sportinio ugdymo procesą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2.2. organizuoti sportinio ugdymo procesą vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo, savarankiškumo, sąmoningumo, principais;

2.3. sudaryti sportininkui saugias ir sveikas sportinio ugdymo sąlygas, prisiimti atsakomybę už sportininko saugumą užsiėmimų metu;

2.4. užtikrinti, kad sportininką ugdys kvalifikuoti treneriai ir kiti specialistai;

2.5. padėti sportininkui plėtoti įvairius jo sportinius interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti sportininkui darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus;

2.6. supažindinti Klientą ir sportininką su klubo vidaus tvarkos taisyklėmis;

2.7. klubas ir jo treneriai įsipareigoja stovykloje darytas nuotraukas naudoti tik klubo reikmėms, sporto stovykos ir sporto veiklos viešinimui.

 

                  3. Klientas įsipareigoja:

 

3.1.  pateikti patvirtintos formos sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (tinka mokyklinė) ir užpildytą bei pasirašytą šią sutartį;

3.2. 40 eur. stovyklos mokesčio, kaip užstatą privalo pervesti į klubo sąskaitą  iki 2023m. birželio 20 dienos (užstatas nebus grąžinamas jei vaikas atsisakys vykti į stovyklą), likusi suma mokama grynais prieš išvykstant į stovyklą.

      3.3. bendradarbiauti su treneriais sprendžiant sportininko ugdymo klausimus;

      3.4. informuoti klubą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis;

      3.5. atlyginti klubui dėl sportininko kaltės padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka;

      3.6. nedelsiant informuoti klubą apie sportininko sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti klubo darbuotojai;

      3.7. užtikrinti, kad sportininkas:

      3.7.1.  laikytųsi klubo vidaus tvarkos taisyklių;

 

                                III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sportininkas dalyvaus šioje stovykloje.

2. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu. Toks susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

3. Klubas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu mokestis už programą, nesumokamas ilgiau kaip 1 (vieną) dieną po termino pasibaigimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

 

Tiekėjas:

Asociacijos „Marius dojo“   

A/S: LT173500010009485357

(stovyklos mokestis už dalyvio vardas pavardė)

 

Atsakingas už sportininkus stovykloje

„Marius dojo komanda 2024”

Treneris

Marius Paškevičius

+370 68245180

Klientas:

Dalyvį atstovaujantis asmuo

bottom of page